مبکا| گروه مشاوران برند سازی و کمپین های انتخاباتی

گروه مشاوران برند سازی و کمپین های انتخاباتی

  • dc52d5c5f54b7db2dfd2aae465dc6ccd_M

    برای فهم برندسازی سیاسی، ناچاریم برندسازی را در معنای کلی آن تعریف کنیم و آنگاه ببینیم چه نسبتی می‏توان میان برند و سیاست برقرار ساخت. هر کوششی برای رسیدن به تعریفی از «برندسازی»، با غور و بررسی در باب مفهوم برند آغاز می‏شود. ادبیات بازاریابی مشحون از طیف وسیعی از تعاریف در باب برند است. اما تعریفی از برند که درخورترین پیوند را با حوزه بازاریابی سیاسی برقرار می‏سازد، از آن مارگارت اسکمل است. به زعم او برند، به «ارزش نمادین» (symbolic value) ارجاع می‏دهد